ALV 2024 bij


Maandag 13 mei 2024 Boksclub Twente, Enschede

Het is Maandag 13 mei 2024, deze dag is door het bestuur van Boksclub Twente uitgeroepen als de dag voor de algemene leden vergadering van Boksclub Twente. Wederom was de ALV 2024 een groot succes net als de afgelopen jaar mei 2023. Op deze bijzondere dag zijn de leden uitgenodigd voor de ALV, ontvangst tussen 17:45 uur en 18:00 uur.

Er zijn in totaal 36 leden aanwezig, een prachtige opkomst. De voorzitter deelt voordat de vergadering begint, bij de ALV de agenda punten, het jaarverslag met bijbehorende financiële informatie aan de leden. De voorzitter Ronald opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hierna wordt de agenda kort uitgelegd.De bedoeling is dat het jaarverslag in korte stappen wordt doorlopen, iedereen kan reageren met vragen bij de Penningmeester.

De voorzitter kondigt aan dat de secretaris Rini van Rooijen zijn functie als secretaris neer moet leggen ivm met werk en aanwezig zijn thuis bij zijn familie. Joris de Vries zal de nieuwe secretaris worden bij de Boksclub Twente. De voorzitter vraagt aan de leden of er leden zijn die tegen zijn. Niemand is tegen en Joris de Vries neemt de taak op zich als secretaris van Boksclub Twente.

Bij de volgende punt aangekomen worden de nieuwe bestuursleden kort voorgesteld en de vraag aan de leden of er iemand bezwaar heeft tegen het toetreden van Fatih (social media), Dyon (bar diensten/trainer) en Koen die zich als vrijwilliger heeft opgegeven. Niemand heeft bezwaar gemaakt aan de voorgestelde nieuwe bestuursleden en heet het bestuur Fatih, Dyon en Koen welkom.

De voorzitter sluit de vergadering en vraagt aan de leden of er nog andere vragen of opmerkingen zijn. Hierop hebben een aantal leden nog wat vragen over het gebouw, beschikbare trainers, ideeën worden gedeeld tijdens de ALV.

Prachtige ideeën, help het bestuur deze uit te voeren is de oplossing.

Het lekkere eten word bezorgd door Tapasbar El Corru voordat de vergadering begon stond alles al netjes klaar. De buffet word geopend, eet smakelijk dames en heren, dank voor jullie betrokkenheid bij de Boksclub Twente. Tegen 20:00 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd, morgen avond om 19:00 uur is er training, tafels, stoelen, de vloerbedekking verdwijnen in nog géén kwartiertje tijd.

Het bestuur bedankt de leden voor hun komst.


Foto's zijn gemaakt tijdens de ALV (13 mei 2024)

De foto's zijn door Rini, Koen en Nejat

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl